ouders liggen in het gras met jong kind bijgesneden

Rechten en plichten omtrent gezag

Het kan zijn dat je als ouder niet meer samen bent, vanwege een (aanstaande) scheiding of relatieproblemen. Of dat er nog maar weinig contact is tussen de vader of moeder van het kind. Voor de aanmelding en behandeling van je kind is het alleen wel van belang dat er overleg en samenwerking is tussen beide ouders.

Gezagdragende/Biologische/Adoptief ouders

De biologische moeder van een kind is automatisch vanaf geboorte gezagdragend, hetzelfde geldt voor de man die met de biologische moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap met haar heeft ten tijde van de geboorte van het kind. Bij partners zonder geregistreerd partnerschap geldt dat de vader gezag aan moet vragen over zijn kind. Bij homoseksuele stellen kan de niet-biologische vader of moeder gezag krijgen door adoptie.

Gezag na scheiding

Gezagdragende ouders blijven in principe na scheiding gezagdragend, tenzij wegens zwaarwegende omstandigheden door de rechter anders is besloten. Het gezag van een minderjarige is vastgelegd in het gezagsregister. Dit register is openbaar en kan door iedereen worden bekeken via de griffier van de rechtbank van het arrondissement waarin een kind geboren is.

Begeleiding gezinsvoogd

Een gezinsvoogd (van bijvoorbeeld Jeugdbescherming Noord) kan uw gezin begeleiden. Een gezinsvoogd is niet belast met het ouderlijk gezag en is geen wettelijke vertegenwoordiger. De hulpverlener is slechts verplicht om informatie te verschaffen voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de gezinsvoogd om zijn/haar werk goed te kunnen doen. Dit ligt anders bij een voogd; deze heeft wel wettelijk gezag. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels.

Ouderlijk gezag; rechten en plichten

Je bent er als gezagdragende ouders beide verantwoordelijk voor dat het goed gaat met het kind. Ook heb je beiden zeggenschap over de aanmelding en eventuele behandeling van het kind bij Jonx. Dit houdt in dat je allebei toestemming moet geven voor de behandeling wanneer het kind wanneer deze jonger is dan 16 jaar. Wanneer het kind 16 jaar of ouder is, dan hoef je als ouder geen toestemming meer te geven en is de instemming van de jongere voldoende.

Na de scheiding heb je beiden het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Ben je de ouder die voor het kind zorgt? Dan heb je de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over het kind, zoals de aanmelding binnen Jonx en advies te vragen over te nemen beslissingen aan de andere ouder. Wanneer je vindt dat het geven van informatie aan de andere ouder het kind kan schaden, dan kun je de rechter vragen hier een uitspraak over te doen en Jonx hierover informeren.

Uw rechten en plichten

Informatieplicht vanuit de hulpverlener

Gezagdragende ouders hebben allebei recht op informatie over het kind. De hulpverlener moet deze informatie geven, behalve als hij denkt dat het geven van informatie het belang van het kind schaadt. Indien je het hier niet mee eens bent, bespreek je dit met de behandelaar. Wanneer je het niet eens kunt worden, dan kun je een klacht indienen bij de leidinggevende van de desbetreffende hulpverlener. Wanneer één van de ouders niet (meer) gezagdragend is, heeft deze op eigen verzoek recht op feitelijke en globale informatie. De hulpverlener zal dit bij uitzondering weigeren als hij vanwege zijn beroepsgeheim dit ook zou weigeren aan de ouder met gezag, of als dit in strijd is met het belang van het kind.

Rechten en plichten stiefouders

Een stiefouder heeft juridisch gezien geen taak bij de behandeling. Je mag natuurlijk wel samen met je nieuwe partner naar Jonx komen, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of een behandelsessie. Wanneer een stiefouder actief bij behandelbeslissingen betrokken wordt, moeten beide gezagdragende ouders hiervoor toestemming geven.

Plichten en rechten (gezins)voogdij

Een gezinsvoogd is niet belast met het ouderlijk gezag en is geen wettelijke vertegenwoordiger. De hulpverlener is slechts verplicht om informatie te verschaffen voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de gezinsvoogd om zijn/haar werk goed te kunnen doen. Dit ligt anders bij een voogd; deze heeft wel wettelijk gezag. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels.

Informatie richting verwijzers

Jonx informeert gewoonlijk de verwijzer, in veel gevallen de huisarts, over de diagnostiek en de behandeling van het kind. Je kunt hiertegen bezwaar maken.

Hoe werken we bij Jonx

Aanmelding

Wanneer het kind wordt aangemeld voor behandeling bij Jonx, dient de voormalige partner hiervan op de hoogte gesteld te worden als deze gezag heeft over het kind. Jonx nodigt, als het adres bekend is, ook de andere ouder uit voor een intakegesprek.

Intake

Wanneer je beide bij de behandeling betrokken wilt zijn, word je indien mogelijk, samen uitgenodigd voor een intake. Als dit niet mogelijk is, krijg je apart een intakegesprek. Wanneer één van beide ouders met het kind komt, zal de hulpverlener deze persoon vragen naar toestemming van de andere gezagsdrager. Indien nodig kan het gezagsregister worden geraadpleegd en zal de hulpverlener contact opnemen met de andere ouder.

Behandelplan

De behandeling start nadat in overleg met een ouder een behandelplan is opgesteld. Beide gezagdragende ouders en kinderen vanaf 12 moeten met het plan instemmen. Een jongere van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor de behandeling. Ouderlijke toestemming voor de behandeling vinden we zeer wenselijk, het is juridisch gezien echter niet meer noodzakelijk vanaf deze leeftijd. In het behandelplan worden de doelen voor de behandeling van uw kind vermeld en de manier waarop hieraan gewerkt wordt.

Wanneer de andere ouder geen toestemming voor hulpverlening geeft, kan de behandeling formeel alleen starten wanneer de rechter daarover een uitspraak doet of wanneer het een acute situatie betreft. Het is mogelijk dat de psychische ontwikkeling van uw kind door uitstel van de behandeling wordt geschaad. In dat geval kan hulpverlening in het kader van ‘goed hulpverlenerschap’ toch worden gestart, zonder de toestemming van beide gezagdragende ouders. Het belang van het kind is leidend hierbij. De weigerende ouder wordt zo veel mogelijk vooraf geïnformeerd over het voornemen om met de behandeling te starten.

Bovendien wordt er een bericht naar de rechtbank of de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd. Wanneer het gaat om een zeer ingrijpende of ongebruikelijke behandeling, dan wordt de kinderrechter om een beslissing gevraagd. Dit oordeel kan zowel door de hulpverlener als door de ouders aangevraagd worden via de Raad voor de Kinderbescherming om plaatsvervangende toestemming van de kinderrechter te vragen.

Afsluiting

Bij afsluiting van een hulpverleningstraject worden betrokkenen geïnformeerd. Wanneer slechts één van de ouders betrokken is geweest, ontvangt de andere gezagdragende ouder een schriftelijke melding over de afronding van de hulpverlening, waarin geen inhoudelijke informatie over de gesprekken wordt verstrekt.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis