Infantteam bij autismespectrumstoornis (ASS)

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) heeft een team dat is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met (het vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Dit gespecialiseerde team heet het Infantteam en werkt vanuit Groningen en Drachten.

Wat doet het infantteam?

Omdat het belangrijk is om ASS vroeg te ontdekken kunnen kinderen snel terecht bij het Infantteam. Binnen vier weken na aanmelding word je samen met je kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin wordt kennisgemaakt met de onderzoekers/behandelaar, besproken waar je tegen aanloopt, de hulpvraag geformuleerd en vervolgafspraken gemaakt voor verder onderzoek.

Onderzoek kan bestaan uit:

 • een niveaubepaling
 • thuisobservatie
 • observaties op de peuterspeelzaal/crèche/KDC/MKD of MOD

Daarnaast kan verder onderzoek gedaan worden op het gebied van contact, spel en taal. Na afronding van de diagnostiek vindt er een adviesgesprek plaats. De bevindingen worden met jullie besproken en indien mogelijk wordt er een diagnose gesteld. Gezien de jonge leeftijd van je kind is dit echter niet altijd mogelijk.

Behandeling

Naast een eventuele diagnose krijg je ook advies voor verdere behandeling. Ook als er geen diagnose ASS gesteld kan worden bij jouw kind kijken we samen of jullie gebaat zijn bij een behandeling binnen het Infantteam. De behandeling van een kind bij het Infantteam gaat uit van het Eclectisch Noord-Nederlands model voor vroegstimulering (ENN). Het ENN model gaat uit van een brede benadering waarin het contact, de communicatie en spel gestimuleerd worden Met als doel de normale ontwikkeling van je kind te stimuleren en de specifieke moeilijkheden van je kind te verminderen. Belangrijk daarbij is dat de behandeling aansluit bij je kind en zoveel mogelijk plaatsvindt in zijn of haar omgeving.

Voor wie is het team er?

Hele jonge kinderen van 0 tot 5 jaar kunnen bij het Infantteam terecht voor diagnostiek en behandeling wanneer er sprake is of een vermoeden bestaat van een autismespectrumstoornis (ASS).

Denk je dat er bij jouw kind sprake kan zijn van ASS? Misschien herken je dan een paar van de kenmerken die veel voorkomen bij jonge kinderen met ASS:

 • beperkingen in het sociale contact, zoals bijvoorbeeld het niet of nauwelijks maken van oogcontact
 • beperkingen op het vlak van communicatie, zoals een vertraagde en/of verstoorde taal-/spraakontwikkeling
 • beperkingen op het vlak van spel en interesses, zoals eenzijdig spel of niet tot spel kunnen komen

Locaties

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen worden gedaan door:

 • je huisarts
 • de gemeente (sociale wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (CJG))
 • een consultatiebureau
 • een medisch specialist
 • een Medisch Kinderdagverblijf (MKD)
 • een kinderdagcentrum (KDC)

Rechtstreekse aanmeldingen door ouders is helaas niet mogelijk. Je kunt contact opnemen met het sociale wijkteam, CJG of je huisarts voor een verwijzing.

Vergoedingen

Vergoedingen van zorg kunnen jaarlijks wijzigen. Ontvang je psychische hulp van Jonx of denk je daarover? En wil je weten welke kosten daaraan verbonden zijn en wat de vergoedingen zijn? Neem dan eerst contact op met je zorgverzekeraar. Jonx informeert je ook graag goed en uitgebreid over de kosten die worden vergoed. Zodat je achteraf niet voor onverwachte ziektekosten komt te staan. Lees hier meer over vergoedingen van zorg.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis