Rennend gezin in de bossen

Running therapie

Running therapie is hardlopen als therapie. Het gaat daarbij om de rustige duurloop. Running therapie kan ervoor zorgen dat je weer lekkerder in je vel komt te zitten. Om mee te doen met de running therapie hoef je geen ervaring te hebben met sporten of hardlopen in het bijzonder.

Hoe werkt het?

Doordat je (weer) in beweging komt worden je stresshormonen
beïnvloed, wat een positief effect heeft op je psychische klachten.
Hoe dit precies werkt is nog onduidelijk. Daarnaast kan het lopen
een aantal psychische effecten hebben. Zo kan het er bijvoorbeeld
voor zorgen dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat je weer het
gevoel krijgt dat je het heft in eigen hand neemt. Ook kun je je door
running therapie minder hulpeloos en minder somber gaan voele

Wie/Wanneer/Waar

Voor wie?

Binnen Lentis wordt running therapie aangeboden voor jongeren
tussen de 12 en de 18 jaar met depressieve klachten. Running
therapie wordt aangeboden in groepsverband, met maximaal 4
jongeren, onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut
(PMT-er), eventueel samen met een andere behandelaar/running
therapeut. Je ouders zullen ook bij de running therapie worden
betrokken.

Wanneer?

Running therapie wordt bij voorkeur aan het einde van de middag
gegeven. Gedurende acht weken is er elke week een training.
Daarnaast is het wenselijk dat je nog één of twee keer per week
zelf(standig) gaat hardlopen. Momenteel wordt er geen runningtherapie gegeven, vraag je behandelaar naar de mogelijkheden.

Waar?

Startpunt voor de running therapie is in principe de betreffende
Jonx-locatie, maar het wordt mogelijk op een andere locatie gegeven
als deze geschikter is om de running te doen.

Inhoud van het programma

Gedurende acht weken één keer per week lopen onder begeleiding
van een psychomotorisch therapeut, eventueel samen met een
andere behandelaar/running therapeut.
De cliënt wordt gestimuleerd om één of twee keer per week
zelf(standig) te gaan hardlopen.

Doelen

 • Bewegingsactivering en bewegingsstimulering: in beweging
  komen en zichzelf in beweging kunnen zetten: motiveren tot
  fysieke activiteit.
 • Verbetering motorisch competentiegevoel: opdoen van fysieke
  succeservaringen die toegeschreven worden aan persoonlijke
  inzet (ra-attributie training).

Werkingsmechanismen

Running therapie kan de volgende psychische effecten hebben:

 • Afname van gevoelens van hulpeloosheid.
 • Creëren van een interne locus of control (succes is toe te
  schrijven aan eigen capaciteiten, in plaats van aan iets buiten
  jezelf zoals medicatie).
 • Vergroting van de self-efficacy en zelfvertrouwen. Door de
  running therapie kan de cliënt meer vertrouwen krijgen in zijn
  eigen capaciteiten. Ook kan het bijdragen aan positievere
  verwachten met betrekking tot de toekomst.
 • Omzetten van passieve coping in actieve coping (‘heft in eigen
  hand nemen’).

Daarnaast spelen meerdere lichamelijke processen een rol,
waaronder de invloed van stresshormonen. Stress is de grootste
gemeenschappelijke factor bij het ontstaan van psychische
klachten. De stresshormoonhuishouding wordt waarschijnlijk
beïnvloed door bewegen. Dit is een complex proces, waarbij
waarschijnlijk nog veel meer stoffen een rol spelen.

Rol van ouders

Ouders worden betrokken bij de running therapie. Voorafgaand
aan het programma worden zij ook geïnformeerd, zodat zij hun
zoon of dochter goed kunnen ondersteunen bij de uitvoering van
het programma.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis