Verdrietig meisje

Cursus Sociale Vaardigheden

De cursus Sociale Vaardigheden is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar met een ontwikkelingsstoornis. Bijvoorbeeld PDD-NOS, Asperger, ADHD of ADD.

Voor wie?

Deze cursus is speciaal geschikt voor jongeren die:

  • Weinig initiatief nemen om contact te maken.
  • Gepest worden.
  • Moeite hebben om vrienden te maken en houden.
  • Moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van problemen.
  • Het lastig vinden om vriendschappelijke contacten vast te houden
  • Vaak ruzie hebben of anderen pesten.

Om aan de cursus te kunnen deelnemen is het van belang dat de jongere enig besef heeft van zijn of haar problemen in de omgang met anderen en hier hinder van ondervindt in het dagelijks leven. De cursus is bestemd voor jongeren met een gemiddelde intelligentie. Doel van de cursus Het doel van de cursus is:

  • Het vergroten van kennis over sociale vaardigheden.
  • Het aanleren en trainen van sociale vaardigheden.
  • Het herkennen en benoemen van gevoelens bij zichzelf en anderen.

Inhoud van de cursus

In een periode van 4 maanden de groep wekelijks 1,5 uur bij elkaar. Gedurende de schoolvakanties vinden er geen bijeenkomstenplaats. Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt vooral aandacht besteed aan basale vaardigheden zoals: kennismaken, luisteren, een compliment geven en iemand iets vragen. Ook staan we stil bij het omgaan met gevoelens.

Verder besteden we aandacht aan onderwerpen als: onderhandelen, nee zeggen, omgaan met kritiek en reageren op pesten.

Werkwijze jongeren bijeenkomsten

De cursus is een zogenaamde gedragstherapeutische training voor een groep van maximaal 6 jongeren. Elke bijeenkomst verloopt volgens een vaste structuur. Het accent ligt steeds op positieve bekrachtiging van gewenst gedrag. Om de jongeren zoveel mogelijk te stimuleren wordt gewerkt met beloningssystemen. Naast een korte theoretische uitleg en instructie van de sociale vaardigheid aan de hand van leerpunten, neemt vooral het oefenen van vaardigheden een belangrijke plaats in. Dat doen we door middel van verschillende soorten rollenspelen. Voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis is het moeilijk om de geleerde vaardigheden toe te passen in andere situaties. Het is daarom van belang dat de jongere de aangeleerde vaardigheden thuis en op school zoveel mogelijk kan oefenen. De ouders en de leerkracht van de jongere worden daarom actief betrokken bij de cursus door middel van thuis- en schoolopdrachten.

Ouder- en leerkrachtbijeenkomsten

Om ouders goed te informeren, organiseren we ouderbijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven over de inhoud van de cursus en de wijze waarop het geleerde kan worden toegepast in andere situaties. Daarnaast krijgen ouders de ruimte om ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de start en afsluiting van de cursus en mogelijk ook halverwege. Aangezien de problemen op school vaak het duidelijkst zichtbaar zijn en de kinderen er ook veel tijd doorbrengen, nodigen we bij de start van de cursus ook de leerkrachten uit voor een bijeenkomst.

Verwijzing en aanmelding

Jongeren kunnen worden verwezen door de huisarts of door een case-manager Jeugd van de gemeente. Na verwijzing vindt doorgaans eerst een intake plaats. Voorafgaand aan de cursus gaat een behandelaar van Jonx in gesprek met de jongere en ouders. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de cursus past bij de hulpvraag van jongere en ouders en of er voldoende motivatie voor deelname is. Na dit gesprek krijgen de jongere en ouders te horen of de jongere kan deelnemen aan de cursus. Indien een ander hulpaanbod beter aansluit, wordt dit uiteraard besproken.

De cursus wordt gegeven op één van de Jonx locaties. Het tijdstip en de dag waarop de cursus plaatsvindt, wordt met u besproken na aanmelding.

Contact

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat.
Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis