خوش آمدید Jonx به

با تضمین بهتر شدن شرایط با هم


هر طفل و هر فامیلی متفاوت است، به این معنی که شکایات و مشکلات آنها نیز متفاوت است. به همین دلیل است که

طور مستمر بالای ضروریات تمرکز دارد: مشاوره، تشخیص، تداوی و/یا رهنمایی. خدمات مراقبتی به اساس Jonx

ضروریات مراجعه کننده در مراکز مختلف ارائه شده می تواند: در کلینیک سرپای، خانه یا مکتب.

از ،)ADS( علاوه بر اطفال و نوجوانان مصاب به مشکلات روانی و بالغان مصاب به اختلالات طیف اوتیسم Jonx

معتقد است ارتقا توان مراجعه کننده و Jonx . والدین، همسر، خواهر و برادر و مکتب آنها نیز پشتیبانی می کند

ظرفیت سیستم حائز اهمیت بسیار است. این روش ما برای پیشرفت و بهبود به عنوان بخشی از کوشش های مشترک

است. با استعمال دو متد این کار را انجام می دهیم: متدهایی که در عمل تجربه خوبی از آنها داشتیم )متدهای عملی( و

متدهایی که طور علمی مقبول بودند )متدهای علمی(.

همکاری

برای همکاری با سائر انستیتوت ها )مراقبت صحی( و زنجیره شرکای خود اهمیت ویژه ای قائل است. ما Jonx

دانش خویش را با هم شریک می کنیم و از یکدیگر می آموزیم. این امر به ما کمک میکند با همکاری هم موفقیت های

بسیاری کسب کنیم. علاوه بر سائرین، ما با فقرات ذیل همکاری میکنیم:

Cedin 

مراکز ویژه جوانان و فامیل ها 

Bullying تیم مشاوره 

Leo Kannerhuis داکتر 

شهرداری ها 

تیم تشخیص سریع( ( GGD 

Noorderpoort (KAIRO) 

کلینیک سرپای جوانان( Reik (LVG 

کلینیک سرپای آمادگی برگشت به مکتب( ( RENN4 

)Groningen( پوهنتون گرونینگن 

تیم های مشوره ای مراقبتی ویژه تحصیلات خاص و تحصیلات ثانوی 

مراقبت ویژه جوانان گرونینگن 

)SOKH( از سال 8552 با بنیاد حمایت از والدین برای اطفال معلول Jonx

با تبادلۀ دانش و تخصص در زمینه Jonx . همکاری میکند )Curaçao( کراسائو

کمک میکند. )SOKH( تشخیص و تداوی به

4

تنوع خدمات ما

و اطفال و نوجوانان ADS در هر دو عرصه ریسرچ و تداوی امراض و مشکلاتی که برای بالغان مصاب به Jonx

Jonx . رخ می دهند تخصص دارد. ما از طریق مشاوره، تشخیص، تداوی و/یا مشوره پشتیبانی ارائه کرده میتوانیم

همواره تلاش میکند راه حل های موثری برای امراض و مشکلات پیدا کند.

مرور کلی مهم ترین فعالیت های ما.

پذیرش

ملاقاتی با یک یا ،Jonx با معرفی از داکتر عمومی یا داکتر اطفال. در اولین تماس با Jonx مراجعه کننده گان به

شمار بیشتری داکتر عمومی خواهید داشت. همراه با مراجعه کننده، والدین یا همسر و/یا سائر افراد شرکت کننده، ما به

بحث درمورد مشکلات موجود، شیوه نگرش آنها به این مشکلات و شیوه رشد این مشکلات میپردازیم.

خدمات تشخیص را در روز مراجعه ارائه میدهد. این امر به این معنی استکه در یک روز مصاحبه با مراجعه Jonx

کننده و والدین و /یا همسر انجام میشود، که از طریق آن در پایان روز مشخص میشود پاسخی برای تشخیص وجود دارد

یا خیر. در صورت تشخیص، در مورد مراحل بعدی، فوراً مشاوره داده میشود.

مشاوره

پس از پذیرش، مشاوره تداوی صریح و قابل اعتماد و پلان تداوی به مراجعه کننده ) و والدین و/یا همسر( ارائه

میشود. حداقل یک بار در طول ریسرچ و مرحله مشاوره با مراجعه کننده ملاقات میشود.

تشخیص جامع

بعضی اوقات ممکن است تشخیص ساختار مشکل واضح نباشد. بعضی اوقات سوالاتی که باید قبل از شروع تداوی

پاسخ داده شوند بدون پاسخ میمانند. در این صورت، ریسرچ بیشتر یکی از گزینه های پیش رو است.

تداوی

یا یکی از مراکز مشاوره صورت گرفته می تواند. تداوی با Jonx در صورت ضرورت، تداوی در یکی از مراکز

کمک انترنیت پشتیبانی شده میتواند. کوشش می شود تداوی کوتاه مدت باشد، مگر در صورت لزوم طولانی میشود.

کلینیک های سرپای تخصصی برای شرایط بشمول اختلالات وسواس فکری، مکتب گریزی، اختلالات جنسیت Jonx

و اختلالات طیف الکل کشنده دارد.

رهنمایی

اقسام مشاوره رهنمایی بشمول مشاوره خانگی ارائه میدهد که بالای همه مشکلات لاینحل ناشی از مشکلات روان Jonx

تمرکز دارد. در طول چند ماه، یک مشاور برای مقابله با این مشکلات به شما ،ASD شناختی طفل یا بالغان مصاب به

رهنمایی بشمول تحصیلات Jonx ، مراجعه میکند. رهنمایی نه فقط بالای فرد بلکه بالای محیط او نیز تمرکز دارد. علاوه بر این

روان شناختی ارائه می دهد: آگاهی و معلومات دهی درباره متد برخورد با محدودیت روانی،به مراجعه کنندگان یا والدین/همسران آنها و/یا سائر

اشخاصی که مشارکت دارند.

جلسات آگاهی دهی و آموزشی

دارای مرکز دانش خود است: Jonx . تشخیص زودهنگام و پیشگیری از مرض به اندازه تداوی آن حائز اهمیت است

است با سازماندهی کورس ها، آموزش و جلسات آگاهی دهید ویژه Jonx دانش تخصصی که در اختیار .JonxPro

متخصصان )مراقب صحی(، و سائر اشخاصی به اشتراک گذاشته میشود که در تداوی مشکلات روانی اطفال،

نوجوانان یا بالغان مشارکت دارند. یک محدوده استندارد موجود است مگر ما با خوشحالی آموزش ویژه ارائه داده یا

جلسات آگاهی دهی را براه اندازی میکنیم. این فقره را در هر مکانی برگزار کرده میتوانیم.

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis