Բարի գալ ուստ “Ջոնքս”

Համոզվենք, որ միասին ավել ի լ ավ է

Յուրաքանչյ ուր երեխա և յ ուրաքանչյ ուր ընտանիք տարբեր է, ինչ ը նշանակում է, որ բողոքները և

խնդիրները նույ նպես տարբեր են: Այ դ իսկ պատճառով “Ջոնքս”-ը շարունակաբար հետևում է, թե ինչ է

անհրաժեշտ՝ խորհուրդ, ախտորոշում, բուժում և/կամ ուղղորդում: Օգնությ ունը կարող է տրամադրվել

տարբեր վայ րերում՝ կախված հաճախորդի կարիքներից. ամբուլ ատոր կլ ինիկայ ում, տանը, կամ

դպրոցում:

 

Բացի հոգեկան խնդիրներ ունեցող երեխաներից ու դեռահասներից և հաղորդությ ան սպեկտրալ

խանգարում (ՀՍԽ) ունեցող մեծահասակներից, “Ջոնքս”-ը աջակցում է նաև նրանց ծնողներին,

զույ գերին, քույ րերին,եղբայ րներին և դպրոցներին: “Ջոնքս”-ը հավատացած է, որ կարևոր է

ամրապնդել հաճախորդի վստահությ ունը իր սեփական ուժերի մեջ և մեծացնել համակարգի

հնարավորությ ունները: Ահա այ սպես, միասնական ջանքեր գործադրել ով, մենք հաջողությ ունների ենք

հասնում: Մենք դա իրականացնում ենք երկու մեթոդների օգնությ ամբ՝ մեր փորձում ունեցած

լ ավագույ ն արդյ ունքների (փորձի վրա հիմնված) և գիտականորեն ապացուցված արդյ ունավետ

մեթոդների (փաստերի վրա հիմնված):

 

Համագործակցությ ուն

“Ջոնքս”-ը մեծապես կարևորում է այ լ կազմակերպությ ունների (առողջապահական) և միևնույ ն

ոլ որտում գործունեությ ուն ծավալ ող գործընկերների հետ համագործակցությ ունը: Մենք

փոխանակվում ենք մեր գիտել իքներով և սովորում ենք միմյ անցից: Դա օգնում է մեզ միասին մեծ

արդյ ունքների հասնել : Մեր գործընկերների շարքում են.

 • “Ցեդին” (Cedin)
 • Երիտասարդությ ան և ընտանիքի կենտրոններ
 • “Բալ իինգ” խորհրդատվական թիմը
 • Բժիշկ Լեո Քաններհուսը
 • Քաղաքապետարանները
 • GGD (Վաղ հայ տնաբերման թիմ)
 • Նուրդերպորտ (KAIRO)
 • Reik (LVG Երիտասարդությ ան ամբուլ ատոր կլ ինիկա)
 • RENN4 (“Վերադառձ դպրոց” ամբուլ ատոր կլ ինիկա)
 • Գրոնինգենի համալ սարան
 • Խորհրդատվական թիմեր հատուկ կրթությ ուն և միջնակարգ կրթույ թուն ստացողների համար
 • Գրոնինգենի երիտասարդությ ան խնամքի կենտրոն

“Ջոնքս”-ը համագործակցում է Curaçao Առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողական

աջակցությ ան հիմնադրամի (SOHK) հետ`սկսած 2009թ.-ից: “Ջոնքս”-ը օգնում է (SOHK),

փոխանակել ով ախտորոշման և բուժման ոլ որտում ունեցած գիտել իքները և հմտությ ունները:

 

Մե ր գ ո ր ծ ո ւ ն ե ո ւ թ յ ան ծ ավ ալ ն ե ր ը

Ջոնքս-ը մասնագիտացված է ինչպես ուսումնասիրությ ունների, այ դպես էլ ՀՍԽ ունեցող մեծակասակների,

երեխաների և դեռահասների մոտ հնարավոր ծագող բողոքների և խնդիրների հետ աշխատել ու մեջ: Մենք կարող ենք

մեր օգնությ ունը առաջարկել խորհրդի, ախտորոշման, բուժման և/կամ խորհրդատվությ ան միջոցով: “Ջոնքս”-ը

մշտապես փորձում է նպաստել բողոքների և խնդիրների արդյ ունավետ լ ուծմանը:

Մեր գործունեությ ան առավել կարևոր մասի տեսությ ուն:

 

Ընդունել ությ ուն

Հաճախորդները դիմում են “Ջոնքս” ընտանեկան բժշկի կամ մանկաբույ ժի ուղեգրով: “Ջոնքս”-ի հետ առաջին

շփումը տեղի է ունենում հարցազրույ ցի տեսքով՝ մեկ կամ մի քանի մասնագետների հետ: Մեր հաճախորդի,

ծնողների կամ զույ գի և/կամ այ լ ներգրավված անձանց հետ միասին մենք քննարկում ենք առկա խնդիրները,

ինչպես են նրանք տեսնում այ դ խնդիրները և ինչպես են զարգացել այ դ խնդիրները:

“Ջոնքս”-ը առաջարկում է նույ նօրյ ա ախտորոշման ծառայ ությ ուն: Դա նշանակում է, որ ախտորոշման

առկայ ությ ան կամ բացակայ ությ ան վերաբերյ ալ որոշումը կայ ացվում է նույ ն օրվա վերջում, երբ տեղի է

ունենում ընդունել ությ ան հարզազրույ ցը հաճախորդի և ծնողների և/կամ զույ գի հետ: Եթե աշտորոշումը առկա

է, ապա անմիջապես տրվում են խորհուրդներ հետագա հնարավոր քայ լ երի վերաբերյ ալ :

 

Խորհրդատվությ ուն

Ընդունել ությ ան հարցազրույ ցի արդյ ունքում հաճախորդի (կամ ծնողներից մեկի կամ/և զույ գի) հետ

սահմանվում է այ ն ուղղությ ունը, որը կապահովի հստակ և պատասխանատու բուժման վերաբերյ ալ

խորհրդատվությ ունը և բուժման պլ անը: Հետազոտությ ան և խորհրդատվությ ան շրջանում հաճախորդի հետ

առնվազն մեկ անգամ հանդիպում է տեղի ունենում:

 

Կոմպլ եքսայ ին ախտորոշում

Երբեմն խնդրի կառուցվածքը պարզ չի լ ինում: Երբեմն անպատասխան են մնում հարցեր, որոնց պատասխանները

անհրաժեշտ են բուժման այ ս կամ այ ն մեթոդը կիրառել ու համար: Այ ս դեպքում հնարավոր տարբերակներից մեկը

դա հետագա հետազոտությ ունն է:

 

Բուժում

Եթե առկա է բուժման անհրաժեշտությ ունը, ապա այ ն կարել ի է ստանալ “Ջոնքս”-ի սպասարկման կենտրոններից

կամ խորհրդատվական կետերից մեկում: Բուժմանը հնարավոր է աջակցել ինտերնետի օգնությ ամբ: Բուժումը

հնարավորինս կարճ է, սակայ ն տևում է այ նքան, ինչքան անհրաժեշտ է: “Ջոնքս-ը ունի մասնագիտացված

ամբուլ ատոր կլ ինիկաներ հետևյ ալ դեպքերի համար. օբսեսիվ-կոմպուլ սիվ խանգարումներ, դասալ քումներ,

գենդերայ ին խանգարումներ և ալ կոհոլ այ ին էմբրիոֆետոպաթիա:

 

Ուղղորդում

“Ջոնքս”-ը առաջարկում է խորհրդատվական ուղղորդման տարբեր տեսակներ, այ դ թվում՝ տնայ ին պայ մաններում,

ուղղված բոլ որ այ ն խնդիրներին, որոնք հաղորդությ ան սպեկտրալ խանգարումով (ASD) տառապող երեխայ ի կամ

մեծահասակի ունեցած հոգեկան խնդիրների պատճառով բարդ լ ուծում ունեն: Այ ս խնդիրները միասին լ ուծել ու

համար մասնագետը ամիսներ շարունակ այ ցել ությ ուններ կկատարի: Ուղղորդումը կենտրոնացված է ոչ միայ ն

անձի վրա, այ լ նաև նրա շրջապատի վրա: Ի լ րումն վերոնշյ ալ ի, “Ջոնքս”-ը առաջարկում է հոգեբանական

կրթվածությ ունից բաղկացած ուղղորդում, ինչ ը իրենից ներկայ ացնում է հոգեբանական սահմանափակումների

հետ վարվել ու վերաբրյ ալ տեղեկատվությ ան տրամադրում հաճախորդներին կամ ծնողներին/զույ գերին և/կամ այ լ

ներգրավված անձանց:

 

Տեղեկատվական ժամեր և վերապատրաստումներ

Բողոքների հայ տնաբերումը և կանխումը վաղ շրջանում նույ նքան կարևոր է, ինչ քան հետագա բուժումը:

“Ջոնքս”-ը ունի սեփական գիտել իքների կենտրոն: “ՋոնքսՊրո” “Ջոնքս”-ը կիսում է իր ունեցած մասնագիտական

գիտել իքները մասնագետների (առողջապահությ ան ոլ որտում) և այ լ անձանց հետ, որոնք շփվում են երեխաների,

դեռահասների կամ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մեծահասակների հետ՝ նրանց համար կազմակերպել ով

դասընթացներ, վերապատրաստումեր և տեղեկատվական ժամեր: Սա ստանդարտ հասանել ի ցանկն է, սակայ ն մենք

ուրախ ենք տրամադրել ու նաև ոչ ստանդարտ վերապատրաստման դասեր և տեղեկատվական ժամեր: Դրանք հնարավոր է

անցկացնել ցանկացած վայ րում:

Դրաչ թենի աուտիզմով հիվանդների հետ աշխատող թիմ

Zuiderdwarsvaart 72
9203 JB Drachten
+31 (0)512 – 334 950

 

Հոգեվենի աուտիզմով հիվանդների հետ աշխատող թիմ

Crerarstraat 6c
7901 AE Hoogeveen
+31 (0)528 – 229 930

 

Գրոնինգենի աուտիզմով հիվանդների հետ աշխատող թիմ

Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
+31 (0)50 – 522 32 99

 

Մանստերհերդի խնամքի կարիք ունեցողների կենտրոն

Munsterheerd 30-45
9736 GG Groningen
+31 (0)50 – 520 17 90

 

Տալ մա խնամքի կարիք ունեցողների կենտրոն

Merwedestraat 54 room 2.13
9725 KE Groningen
+31 (0)50 – 520 7080

 

“Ջոնքս” Դել ֆզիջլ

Jachtlaan 52
9934 JD Delfzijl
+31 (0)596 – 649 103

 

“Ջոնքս” Հուգեզանդ-Սապեմեր

Industrieweg 33
9601 LJ Hoogezand-Sappemeer
+31 (0)598 – 427 120

 

“Ջոնքս” Գրոնինգեն

Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
+31 (0)50 – 522 32 90

 

“Ջոնքս” Ստադսկանալ

Semmelweislaan 4
9501 HS Stadskanaal
+31 (0)599 – 692 269

 

“Ջոնքս” Ուինշոտեն

Mr. D.U. Stikkerlaan 1
9675 AA Winschoten
+31 (0)597 – 456 300

 

Հաղորդման սպեկտրալ խանգարում ունեցող մեծահասակների ապրուստ և աշխատանք

Schipborgerweg 2,
9471 PN Zuidlaren
+31 (0)50 – 409 78 20

 

Խորհրդատվությ ան կենտրոններ

“Ջոնքս”-ը ունի խորհրդատվությ ան կենտրոններ հետևյ ալ քաղաքներում.

 Ապինգեդամ

 Դել ֆզիջլ

 Գրոնինգեն

 Օուդ Պեկել ա

 Տեր Ապել

 Ստադսկանաալ

 Ուիթուիզեն

 Վինդամ

 Ուինշոտեն

 Ուինսամ

“Ջոնքս”-ը ընդլ այ նում է այ ս հասցեները: Այ ցել եք www.jonx.nl կայք` բոլ որ կենտրոնների արդի

կոնտակտայ ին տվյ ալ ների համար:

 

Հրատարակչությ ուն` “Ջոնքս”

PO Box 128
9470 AC Zuidlaren
Արտադրությ ուն` “Ջոնքս”

Feedback
Jonx

is onderdeel van Lentis